Skip to content

Tin tức Buổi sáng được Saigon Futures tổng hợp gồm:

- Tin tức chung, Vĩ mô
- Tin tức nhóm Nông sản (Chỉ Thành viên được truy cập)
-Tin tức nhóm Nguyên liệu công nghiệp (Chỉ Thành viên được truy cập)
- Tin tức nhóm Năng lượng (Chỉ Thành viên được truy cập)

Chi tiết đính kèm:

(Sharing by Hàng Hóa Futures, SFI)

This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest