Skip to content

Kính gửi quý nhà đầu tư và đối tác.

Trong một số giai đoạn, vì lí do bảo mật, chúng tôi có thể sẽ thiết lập Password (mật khẩu) từ những bước đầu đăng nhập vào Website.

Kịch bản nếu Web yêu cầu Password.

Hiện nay, Password là:


This post is for subscribers only

Subscribe

Already have an account? Sign In

Latest