Skip to content

Tiềm năng Lợi nhuận từ Đầu tư/Giao dịch trên Thị trường Hàng Hóa Tương Lai - Cà phê - Sao kê Lịch sử 01 năm

By HHF, Quang Truong Ky, 2023 08 31,

-Dữ liệu được chia sẻ từ Tài khoản của Nhà Đầu tư/Giao dịch đồng hành  cùng chúng tôi. Các Dữ liệu này có độ trễ khi chia sẻ nhằm tuân thủ quy định về Bảo mật thông tin và Văn hóa hướng tới các giá trị dài hạn của chúng tôi với Khách hàng và Thị trường.

- Mã 002 và 056 đều là cùng một đơn vị.

(Head, MFin - Trương Kỳ Quang)

Sao kê lịch sử khách hàng giao dịch Cà phê 01 năm từ ngày 03/01/2022 - 30/12/2022


(Do ngày 01/01 và 31/12/2022 rơi vào Thứ 7 và Chủ nhật, thị trường không giao dịch và hệ thống của Sở cũng không cho trích xuất dữ liệu)

Lưu ý: Disclaimer (Tuyên Bố Miễn Trừ)

Disclaimer (Tuyên Bố Miễn Trừ)
By HHF, Trương Kỳ Quang, 2023 01 01, cập nhật 2023 03 27, 1. Hàng Hóa Futures (HHF) là nơi tập hợp các nhân sự có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch Hàng hó

Latest