Skip to content

Tiềm năng Lợi nhuận từ Đầu tư/Giao dịch trên Thị trường Hàng Hóa Tương Lai - Tháng 03.2023 (Tuần 12)

Tiềm năng Lợi nhuận - Tổng hợp: SFI - HHF Team

By HHF, Quang Truong Ky, 2023 27 03,

Tiềm năng Lợi nhuận từ Đầu tư/Giao dịch trên Thị trường Hàng Hóa Tương Lai trong tuần 12 - Tháng 03.2023.

-Dữ liệu được chia sẻ từ Tài khoản giao dịch của Nhà Đầu tư/Giao dịch đồng hành giao dịch cùng chúng tôi. Các Dữ liệu này có độ trễ khi chia sẻ cũng như tuân thủ quy định về bảo mật thông tin và Văn hóa hướng tới các giá trị dài hạn của chúng tôi với Khách hàng và Thị trường.

Lưu ý: Giao dịch trên thị trường Hàng hóa Phái sinh gồm hai mục đích chính là phòng vệ rủi ro (Hedging) và đầu tư/đầu cơ (Trading). Trong đó, Đầu tư/đầu cơ là hoạt động kinh doanh có tiềm năng mang lại lợi nhuận lớn nhưng cũng mang tính xác suất, rủi ro. Vì vậy, nhà đầu tư/giao dịch nên tìm hiểu kỹ, lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp hoặc trang bị kiến thức trước khi tham gia.

Disclaimer (Tuyên Bố Miễn Trừ)
By HHF, Trương Kỳ Quang, 2023 01 01, cập nhật 2023 03 27, 1. Hàng Hóa Futures (HHF) là nơi tập hợp các nhân sự có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch Hàng hó

Latest